BANANA WORKSHOP 2018


การฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการอบรมในหัวข้อ “Android Application Development” โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการพัฒนา Android Application ตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งยังสอนให้รู้เรื่อง Business Model ต่างๆ และวิธีการทำการตลาดเพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก และเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมโครงการต่อไป

การอบรมยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำทีมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม อบรมสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งในวันอบรม และระหว่างห้วงเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วัน เริ่มฝึกอบรม จนถึงวันเสร็จสิ้นการอบรม

Banana workshop Showcase
icon-design

ออกแบบแอพพลิเคชั่น

ให้น้องๆ ได้เริ่มตั้งแต่คิดไอเดีย จนถึงออกแบบ Android Application ตามที่ต้องการ

icon-create

สร้างแอพพลิเคชั่น

ให้น้องๆเริ่มทำโปรเจคจริงๆ โดยใช้ tools และมีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานจริงๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ

icon-google-play

วางขายและการตลาด

เมื่อ Application เสร็จเรียบร้อย น้องๆจะได้รับทุนในการเผยแพร่ Application สู่ Play Store และได้เริ่มวางแผนการตลาดเพื่อให้ Application เป็นที่รู้จักต่อไป

ทีมที่ปรึกษา


img-staff

พี่อ๋อง ชำนาญ สุกใส


Mobile Developer ตัวพ่อที่มีประสบการณ์เขียน Application มากกว่า 10 ปี

img-staff

พี่เค้ก ธีรพงษ์ จันต๊ะคาด


Android Developer ที่มีผลงานมากมายบน Play Store

img-staff

พี่ปอนด์ ธีรภัทร จันต๊ะคาด


Developer รุ่นใหม่ไฟแรง มีผลงานโดดเด่นไม่แพ้รุ่นพี่

img-staff

พี่ปอนด์ เจษฎา ทิวงค์วรกุล


เป็น Android Developer ที่มีผลงานมากมาย ที่บานาน่าฯได้เชิญมาร่วมเป็นที่ปรึกษาใน Workshop ครั้งนี้

ทีมผู้สอน


img-staff-sm

พี่ปอนด์

เจษฎา ทิวงค์วรกุล

Android Developer @ 20scoops CNX

หัวข้อที่สอน Introduction to Android

img-staff-sm

พี่หญิง

ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่

Android Developer and Data Scientist at Banana Coding

หัวข้อที่สอน Android studio project structure

img-staff-sm

พี่อ๋อง

ชำนาญ สุกใส

Senior Developer on Mobile and Web Application at Banana Coding

หัวข้อที่สอน App Manifest, Introduction java, Android Plugin for Gradle

img-staff-sm

พี่ปอนด์

ธีรภัทร จันต๊ะคาด

Software Developer at Banana Coding

หัวข้อที่สอน Introduction java, How to publish an App to Play Store

img-staff-sm

พี่ท๊อป

ธวัชชัย วชิรอมรเลิศ

Senior Developer at Banana Coding

หัวข้อที่สอน Source Control with git

img-staff-sm

พี่ไอซ์

กมลวัชร์ สงัดสัพท์

Senior Developer at Banana Coding

หัวข้อที่สอน Source Control with git

img-staff-sm

พี่อ๊อฟ

วิริยะ จามร

Head of Design at Banana Coding

หัวข้อที่สอน User Interface / Application Design with MarvelApp

img-staff-sm

พี่เค้ก

ธีรพงษ์ จันต๊ะคาด

Senior Mobile Developer at Banana Coding

หัวข้อที่สอน Google Ads installation

img-staff-sm

ทีมผู้สอนจาก AIS

ดร. ศรีหทัย พราหมณี

Head of AIS the Startup

หัวข้อที่สอน Business Model for Entrepreneur

img-staff-sm

พี่ปาล์ม

พิพัฒน์พล เกษสุวรรณ์

Growth Hacker at Banana Coding

หัวข้อที่สอน Growth Hacking

ตารางการสอน


timetable

PARTNERS


logo_partners
logo_partners
logo_partners